USLUGE

Projektovanje svih sistema tehničke zaštite

Ugradnja

PROTUPROVALA I PROTUPREPAD

Sigurnost našeg doma i ukućana, kao i poslovnih prostora, prijeka su potreba svakog čovjeka. Za povećanje sigurnosti koriste se razna sredstva zaštite. Jedno od najsigurnijih je žičani ili bežični alarmni sistem koji višestruko umanjuje mogućnost provale ili prepada. Sa vidno istaknutim znacima ugrađenog alarmnog sistema, kao što su vanjska alarmna sirena i naljepnice sa obaviješću o alarmnom sistemu na ulaznim vratima ili prozorima i slično, znatno se smanjuje vjerovatnoća provale. Alarmni sistemi su predviđeni ne samo za signaliziranje provale u štićene prostore i tihu dojavu prepada pomoću panik tastera, već u isto vrijeme na efektivan način omogućavaju neopaženo alarmiranje interventne ekipe agencije i mjesno nadležne policije, kao i obavezno obavještavanje vlasnika štićenog prostora o nastanku štetnog događaja. Na alarmne centrale se mogu spojiti i senzori požara, plina, vode itd. Također je, zavisno od potreba i želja korisnika, moguće programirati i upravljanje drugim sistemima štićenog prostora, kao što su grijanje, klima, rasvjeta i sl.

VATRODOJAVA I PLINODOJAVA

Od osnivanja do danas, kroz više tehnoloških generacija, ovladali smo tehnologijom projektovanja, instaliranja i održavanja sistema vatrodojave i plinodetekcije vodećih svjetskih proizvođača, tako da naši stručni timovi sa uspjehom rješavaju vatrodojavnu i plinodojavnu zaštitu objekata manjih ili većih gabarita, kao i objekata na koje se primjenjuju posebni zahtjevi. Sistemi vatrodojave i plinodojave, kao specifična zakonska obaveza, predstavljaju izuzetno važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine u društvenoj zajednici. Sa velikim iskustvom na području vatrodojave i plinodetekcije, radeći sa opremom vodećih svjetskih proizvođača kao što su „NOTIFIER“, „BENTEL“, „CEL“, „Siemens CERBERUS“, „ESSER“, „FITTICH“ i drugi, jedna smo od rijetkih agencija u BiH, ovlaštena za ispitivanje sistema za zaštitu od požara i izdavanje validnih atesta o njihovoj ispravnosti.

VIDEO NADZOR

Video nadzor se u praksi primjenjuje u svim slučajevima kada je vizuelna informacija o događajima i stanju na objektu bitna za sigurnost ljudi, imovine ili procesa proizvodnje, odnosno za unapređenje ukupnog poslovanja. Zbog toga su našom ponudom obuhvaćene kamere, snimači i prateća oprema renomiranih proizvođača („DVC“, „DAHUA“, „HICKVISION“, „AVIGILON“ i dr.) i različitih namjena i tehnologija, i to od mini kamera i kamera skrivenih u posebna kućišta do fiksnih i pokretnih unutrašnjih i vanjskih kamera u standardnim i posebnim antivandal izvedbama. Za veće korisnike sa mrežom poslovnih jedinica možemo ponuditi IP kamere odnosno tzv. umrežene sisteme video nadzora koji koriste postojeće računarske ili telekomunikacijske mreže kao medij za umrežavanje, a koji se inače mogu integrirati i sa različitim upravljačkim funkcijama štićenih objekata. Kao posebnu pogodnost agencija „DSC“ Vam može ponuditi i prijenos žive slike u naš nadzorni centar, i to u svim slučajevima nastanka alarmnog stanja u određenom sektoru instaliranog sistema protuprovale i protuprepada, ili pak u situacijama kada je, u skladu sa zahtjevima korisnika, neophodno izvršiti provjeru ispravnosti pojedinih komponenti sistema video nadzora, test komunikacije sa štićenim prostorom i dr.

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Bez obzira da li su Vaše potrebe jednostavne ili kompleksne, možete se pouzdati u naša rješenja sistema za kvalitetnu kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena uz pomoć kojih ćete bitno skratiti količinu potrebnog vremena za pripremu vremenskih izvještaja za platne liste, poboljšati upravljanje ljudskim resursima, smanjiti broj grešaka i na efikasan način upravljati troškovima radne snage. Terminali kontrole pristupa za identifikaciju osoba najčešće koriste čitače magnetskih, bar-kod, beskontantnih i smart kartica, dok se za pristup prostorijama i objektima koji spadaju u kategoriju prostora visokog stepena rizika u posljednje vrijeme uobičajeno koriste biometrijske metode sa kombinacijom tastatura i biometrijskih čitača (verifikacijom otiska prsta ili skeniranjem irisa oka). Napominjemo da se kontrola i autorizacija pristupa također može primjenjivati i na vozilima koja imaju ugrađen poseban predajnik, tako da se približavanjem čitaču ugrađenom u kolovoz mogu otvarati ulazno-izlazne rampe, garažna vrata, vrata skladišta, rampe parkirnog prostora i sl. Kompletan sistem kontrole moguće je povezati sa računarom koji, osim što nadgleda rad sistema i kreira izvještaje o korisnicima, može da upravlja rasvjetom, klimatizacijom i liftovima, te preduzima i druge neophodne akcije u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika.

PORTAFONSKI SISTEMI

U širokom spektru uređaja i opreme koju možemo ponuditi našim klijentima nalaze se i portafonski i video portafonski, te interkom sistemi, prvenstveno kao sredstva namijenjena za verifikaciju u sistemima ručne kontrole prolaza, ali i kao komunikacijski sistemi opće namjene. Sisteme na zahtjev instaliramo u tzv. malim privatnim objektima, te u velikim poslovnim i javnim zgradama, gdje koristimo isti paket proizvoda u manje ili više proširenim konfiguracijama. Posebno ističemo činjenicu da se portafonski sistemi mogu slobodno kombinovati sa video interfonskim sistemima, elementima sistema video nadzora i jednostavnijim sistemima kontrole prolaza.

1999.

GODINA OSNIVANJA

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine.

80

ZAPOSLENIKA

Jedanaest zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa.

+100

ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Korisnici naših usluga naša su najveća referenca. Većinu naših klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

ZELITE NASE USLUGE?

Popunite formular za prijavu sa vasim osobnim podacim i vrstom usluge i sacekajte nas odgovor.